Back

★ רבי אושעיא איש טריא

רבי אושעיא איש טריא
                                     

★ רבי אושעיא איש טריא

הרב הושע בערך tarya ישראלי, ארץ אמורא שחי בדור הרביעי. עוסקת בעבודה של מכבסות. נולד ביום רבי אבין א מת.

הרב הושע עשה לעצמו שמלה של סוג אחד של צמר, שכן אם הוא לבש בגד של סוגים שונים של צמר, אנשים עלולים לחשוד אותו ללבוש בגד עשוי חוטים פרם מ הבגדים שלהם. למרות שמדובר חשדות שווא, יש צורך להופיע נקי בעיניים של אנשים, בדיוק כמו שיש חייב להיות נקי בעיני המקום, אשר אמר "ויהיה נקי בעיניים של אנשים" במדבר לב קב.

פעם הוא נשאר בנהר עקב עבודתו בתור מכבסת, רוחצת שם המלכה מאבדת את תכשיטים וזהב וכלים. הרב הושע חזר המלכה, כי קידוש השם. זה היה מידה של חסידות, שכן הוא לא הכרחי לפי החוק לחזור איבד את האומה על מנת לגרום לקידוש השם. המלכה אמרה לו: זה לא חשוב לי, כיוון שאין לי שלהם קצת יותר טובה מהם ואין לי סוגים אחרים טוב יותר. הרב hosheya אמר: התורה קבעה כי אנחנו הולכים לחזור, יש מצווה שאני לא רוצה לאבד. היא אמרה: ברוך אלוהי היהודים.

כאשר הרב הושע מת, הם ראו מיטתו פורחת באוויר. בני דורו קורא עליו: "אם האדם אוהב אותו, ברוך הוא הרב הושע," בוז את הבוז שלו." באותו יום, הרב הושע נולד. להוסיף את הדור, לקרוא על היום הזה:" השמש ואת כולנו יחד, אומר האדון.

את המקום של מנוחה יציין טיריה ליד פקיעין.

                                     

1. קישורים חיצוניים. (External links)

 • הרב Ushaia בערך tiriyah על פקיעין אתר האינטרנט wayback Machine ארכיון orjach 29.09.2013).
 • הרב אהרן היימן, "אבא oshai", היסטוריה של תנאים amurim, לונדון, R. A., wikitext באתר.
                                     
 • האם התכוונתם ל... רבי אושעיא רבי אושעיא רבה - חבירו של רבי חייא רב אושעיא אחיו של רב חנניה רבי אושעיא איש טריא כפר הושעיה בגליל
 • רבי אושעיא בתלמוד הירושלמי: רבי הושעיה רבה או רבי אושעיה בר חמה היה כהן, מגדולי הדור הראשון של האמוראים בארץ ישראל. היה תלמידו של רבי חייא והמשיך את
 • התורנית - רב - מצאצאיו של עלי. לעיתים ניתן לטעות בין רב אושעיא שנקרא כך ולא רבי מכיוון שלא הוסמך, לבין רבי אושעיא חבירו של רבי חייא שהוסמך לרבי ככל הנראה
 • כל ברייתא שאינה נשנית בבית מדרשם של רבי חייא ורבי אושעיא משובשת היא, ולא תביאו ממנה ראיה לבית המדרש. שני בניו של רבי חייא, יהודה וחזקיה, נמנו אף הם עם החכמים
 • רבי אושעיא לאחר מכן עבר לטבריה, שם למד אצל רבי יוחנן, רבו המובהק, וכשנפטר התאבל עליו כמו על קרובו. לאחר מותו של רבי יוחנן עמד ביחד עם רבי אסי, רבי אבהו
 • רב ושמואל, ככל הנראה מפני גילו הצעיר. לאחר תקופה, עלה לארץ ישראל, שם זכה לקבל תורה מפי זקני הדור, כמו רבי חנינא, רבי ינאי, רבי אושעיא ובחכמתו הרבה
 • תלמידיו רבי אבהו, רבי אלעזר ובר הפלוגתא העיקרי שלו - רבי זירא. מוזכר גם יחד עם רבי אמי ורבי אסי שנחשבו גם כרבותיו ככל הנראה לאחר פטירת רבי יוחנן. כמו
 • דורם. עם תלמידיו נמנים רבי יוחנן, בנו רבי חמא, רבי אושעיא רבי אלעזר בן פדת, רבי חייא בר אבא, רבי אבא, רבי שמעון בן לקיש ורבים אחרים. חתנו היה האמורא
 • האמוראים, תלמידיהם של רבי יהודה הנשיא ושל רבי חייא, היו חבריו, והתארח לא אחת בחצרו של רבי זכאי דכבול. ש משו של רבי יהודה נשיאה היה רבי שמלאי. מגדולי תלמידיו
 • רב חנינא לפעמים חנניא היה אמורא בדור השני והשלישי לאמוראי ארץ ישראל, תלמידו של רבי ינאי ורבי יוחנן, ואחיו של האמורא המפורסם רב אושעיא יש משערים כי
 • לכן הוכתר רבי אפס כראש הישיבה לאחר רבי בתפקיד זה שימש לפחות עשרים שנה, עד פטירתו, ורק אחריו מונה רבי חנינא בר חמא. רבי אושעיא מזכירו פעמים רבות מתלמידיו
 • אשריך רבה בר נחמני, שגופך טהור ויצאתה נשמתך ב טהור על חבריו נמנה רב חסדא שככל הנראה נחשב גדול ממנו. על כך מסופר בבבא מציעא כי רב אושעיא ביקש מרבה שכאשר
                                     
 • רבי זריקא היה אמורא בדור הרביעי לאמוראי ארץ ישראל. למד אצל רבי אבהו יחד עם רבי ירמיה חבירו. הוא היה תלמיד של ריש לקיש, רבי אלעזר, רב יהודה ותלמיד מובהק
 • ארבעה אנשים באמה אחת. רבי יוחנן אמר על רבי אושעיא שהיה גדול בתורה כרבי מאיר בדורו, שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. רבי יוחנן המשיך לקבל תורה מפי רבי אושעיא
 • רבי אושעיא האמורא רב גידל למד ממנו עוד בהיותו בבבל, ומוסר בשמו כמה פעמים שמועות בשם רב בהיותו בארץ למד מפיו רבי חייא בר אבא, שהיה בעיקר תלמיד רבי יוחנן
 • חלוק עלי. פעם אחת רבי יוחנן אף הביא מימרא משמו, ומצאנו שריש לקיש אף כפה את דעתו על רבי יוחנן עד שהלה חזר בו. גם בישיבתו של רבי אושעיא הוקירו והחשיבו את
 • הם דנו בנושא, וסוגיא זו ממלאת כדף שלם במסכת ברכות. על בני רבי חייא נמנים: האמורא רבי אושעיא יהודה חזקיה. תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף ל ח, עמוד א תלמוד
 • עד שנת 250 רבי יהודה נשיאה רבי ינאי בעכברא רבי אושעיא רבי הושעיה רבה בציפורי וקיסריה רבי אפס בדרום רבי יהושע בן לוי ריב ל בלוד רבי חנניה לפעמים
 • פלורסהיים, כי רב חסדא לא עלה כלל לארץ ישראל וכי הדברים שציטט מפיו של רבי אמי שמע ממנו טרם עלייתו של רבי אמי לארץ ישראל הדברים שמסר רב חסדא בשם רבי יוחנן שמע
 • ישראל, חברו של רבי יוחנן. אילפא היה תלמידו של רבי יהודה הנשיא, אצלו למד יחד עם חברו רבי יוחנן. במסכת תענית דף כ ד א מובא כי כאשר רבי יהודה הנשיא גזר
 • רבי יוחנן, ריש לקיש ותלמידיהם: רבי אמי, רבי אסי ורבי אלעזר. בר הפלוגתא העיקרי שלו היה רבי אבא בר ממל. רב שמואל בר יהודה כינה אותו ואת רב שמואל בר רב יצחק
 • ופירושיהם לספר דברים. מרבית מאמרי רבי בנאה הם בענייני אגדה, ומיעוטם בהלכה. האמורא רבי יוחנן מרבה למסור בשמו, ורוב מאמרי רבי בנאה בתלמוד מובאים על ידיו. כנראה
 • של רבי ברכיה נפוץ ביותר. לעומת זאת בתלמוד הבבלי הוא מופיע פעמים בודדות בלבד. רבו המובהק היה רבי חלבו. משמו ומשם רבו רבי שמואל בר נחמני, הוא מרבה למסור
                                     
 • ייתכן שהיה בנו של רבי חנינא בר חמא ודודו היה רבי פנחס בר חמא הכהן. אבל ככל הנראה, אביו רבי חנינא, לא היה אותו רב חנינא, שעליו מסופר, כי רבי יוחנן רצה לסומכו
 • רבי אסי ולא רבי אבא. לסיכום: רבי אבא היה תלמידו של רבי אמי. בהמשך זכה רבי אבא להצלחה גדולה בתלמודו, עד שתואר בתלמוד כ רבותינו שבארץ ישראל הוא רבי אבא
 • ללמוד מעט אצל רבי יוחנן, ולאחר מכן אצל גדולי תלמידיו - בהם רבי אבא, רבי חייא בר אבא ורבי אבהו. רבו המובהק שממנו למד את רוב חוכמתו היה רבי זירא. בארץ ישראל
 • תלמידו ובן אחיו של רבי חייא, ועמו עלה לארץ ישראל, בה למד יחד עם רב שהיה בן דודו הוסמך על ידי רבי יהודה הנשיא. אחד מתלמידיו הוא רב חננאל. מירושלים ליריחו
 • בשם רבי ירמיה: היה רבי ירמיה בדור הראשון, ותלמידיו היו חזקיה. בנוסף לכך, היה חכם אחר בשם רבי ירמיה, שהיה תלמידו של רבי יוחנן, שתלמידיו היו רב הונא ורב נחמן
 • אנשים יחד, וגם אם היה זה ביום. לאחר מכן שאלוהו חבריו: מי שמרך מהמזיקים? השיב להם רבי חנינא: שני מלאכים באו ושמרוני כל הלילה. חבריו היו רבי אבהו רבי יצחק
 • מסכת כתובות ק ג ע ב מינה רבי יהודה הנשיא את רבן גמליאל בנו לנשיא, את רבי שמעון בנו לחכם אחראי על ההוראה בסנהדרין ורבי חנינא בר חמא ישב בראש כלומר

Users also searched:

אושעיא, טריא, רביאושעיאאישטריא, רבי אושעיא איש טריא, אישים. רבי אושעיא איש טריא,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

רבי אושיא איש טריה WorldPlaces.

Возможно, вы имели в виду:. First 1.14. רבי הושעיא איש טריא – ויקישיבה. ע ת ל ע נ י נ י ח י נ ו ך, י ה ד ו ת ו ח ב ר ה תלמידות בית ספר הממד Dmag.

D d.

ציון רבי אושעיא איש טיריא גלאט טראוול glaat travel.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →